Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Om kunskap saknas...

Alla våra hundar har en historisk bakgrund i olika hundtyper som kan följas långt, långt tillbaka i tiden. Seden med att registrera olika hundraser så som vi känner dem idag tar sin början först i slutet på 1800-talet då kennelklubbar börjar bildas runt om i världen. Rasbildningen började för flera av våra raser långt tidigare och för andra raser också långt senare. I och med att kennelklubbar etableras påbörjas också arbetet med registrera olika hundraser. En rasbildning föregås ofta av en lång testperiod genom att korsa olika typer med olika egenskaper för att slutligen uppnå ett stabilt resultat som överensstämmer med rasbildarens mål. Först då görs en rasbeskrivning (dagens rasstandard) varefter hundar sorteras in under en ras och registreras i en stambok.

HIE_61_520

I stort sett alla våra barbeter idag är mer eller mindre en blandning av två skilda grundvarianter under samma namn. Den ena fick sin rasstandard slutet på 1800-talet (barbet de chasse) och den andra är en nykonstruktion som påbörjades i slutet på 1970-talet (barbet modern). Den senare nykonstruktionen blev till därför att det i Frankrike rådde delade meningar om huruvida barbeten var utdöd eller inte. Nykonstruktören J C Hermans hävdade att den var utdöd samtidigt som uppfödarna av barbet de chasse hävdade motsatsen. Båda varianter avlades och levde skilda åt sida vid sida fram till år 2000 då en korsning mellan dessa två varianter gjordes och har allt sedan dess fortsatt. Numera är mer eller mindre båda varianter representerade i dagens barbet. Av deras två ursprungsvarianter är den ena snart helt borta men fortfarande synlig och igenkännbar men som än idag missgynnas på grund av sitt ursprungliga arv och den oenighet som föranledde introduktionen av barbet modern.

De två grundvarianterna har var för sig dessutom korsats med andra hundraser därför att båda varianterna krävt nytt blod då deras respektive populationer varit ytterst begränsade. En korsparning i en redan etablerad ras görs för att tillföra nya gener men med målet om att arbeta sig tillbaks till rasens ursprung. Detta görs genom en omsorgsfull selektion i valpkullen efter korsparningen men också genom medveten selektion i kommande generationer. Tas ingen hänsyn till rasens ursprung och inte heller dess gjorda korsparningar förloras vinsten med nya tillförda gener samtidigt som rasens ursprung sakta men säkert förändras över tid. Variationen ökar och tar olika riktning därför att såväl kunskap som ett gemensamt avelsmål saknas.

What...


Saknar vi kännedom om de två olika varianterna blir det svårt för att inte säga omöjligt att göra de val som ligger de egna önskemålen närmast. Är vi inte medvetna om orsaken till variationen inom en ras kan vi varken förstå eller påverka den. Borde vi inte upplysa om variationen för att bättre förberedas på men också skapa förståelse för den? Vi behöver uppmärksamma och samtidigt bjuda möjligheten att kunna värna rasens ursprung. Först genom upplysande information och förmedlad kunskap om rasens komplexa historia ges vi möjlighet att kunna påverka genom egna beslut och val som idag tas och görs i våra olika frågeställningar som gäller rasen barbet.

KoiClearsight_520

Av den organiserade hundvärlden önskar jag tolerans och saklig fakta och därmed också verktygen så att jag ges möjlighet att förstå men också att välja den hundras eller variant inom en hundras som passar mig bäst. Viktig information så att jag förbereds och får förståelse för också en oförutsägbar variation hos den egna hunden.

KoiPeace funderar vidare under de båda rubrikerna Värdefull uppriktighet samt Tolerans och förståelse.
blog comments powered by Disqus