Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Mer turbulens...

Den 12 maj 2020 meddelar styrelsen i den holländska barbetklubben att de avgår på grund av meningsskiljaktigheter och bristande förtroende från sina medlemmar. Samma dag meddelar styrelsen på klubbens hemsida att de omedelbart ställer sina platser till förfogande.

Några holländska uppfödare och hanhundägare har visat sitt missnöje med den nytillträdda styrelsen och i protest har de lämnat klubben samtidigt som båda parter sprider sitt tyckande och tänkande i sociala medier. Den avgående styrelsen meddelar i sitt beslut att i början på juni ska nya representanter bli valbara efter medlemmars inskickade förslag och önskemål och därefter ska skriftliga val hållas under en period i mitten av juni för att förhoppningsvis så kunna presentera ny styrelse den 30 juni som kan ta över rodret från den avgående med verkan från den 1 juli 2020.

När den nya och nu avgående styrelsen tillträdde i början på 2020 hade man ambitionen att ena det holländska barbetfolket. Styrelsen sa uttryckligen att man inte vill se bakåt utan enbart jobba med och för framtiden. De ville skapa vad de uttalar som ”en vacker och samstämmig rasklubb” för att engagera alla sina entusiastiska barbetvänner. De avsåg anordna gemensamma aktiviteter genom att skapa inspirerande mötesplatser och aktiva hundpromenader. Kanske den typ av klubb som många rashundkännare benämner som en fröjdefull ”walkingclub”? Vad vet jag?

En ”walkingclub” är en klubb som fokuserar på människors välmående mer än att fokusera på målet som är att värna en specifik rashund. Att värna en rashund är ett ansvarsfullt och omfattande arbete som innebär att man i nutid måste blicka både bakåt och framåt för att kunna tillhandahålla granskad fakta för en uttalad och vägledande målbeskrivning. Nödvändig fakta som borde vara den gemensamma grunden i all samverkan mellan individer för att värna en gammal rashund men också en ung modern sådan.

Whats up barbet Neo Mahler 2020
blog comments powered by Disqus