Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Om sanning och rädsla

Knowledgeapple-100


Så här i tiden för Coronavirus med sin pågående globala tillväxt sprids också rädsla och oro. Det väcks många frågor kring vaken och omsorgsfull vägledning. Några blir sjuka men obönhörligt drabbas hela vårt samhälle i omfattande konsekvenser. Och jag kan inte låta bli att återkomma till just det som jag ständigt vill upplysa om. Vikten av att vara lugn och uppriktig men också vikten av att vara tydlig och förståelig i sin kommunikation. Att inte ogenomtänkt förhasta sig utan istället med samlad sans aktivt lyssna för att lära och därefter bidra och hjälpa genom eget ansvar och stöd.

Oavsett om det gäller Coronavirus eller krullhåriga hundar så är fakta vår gemensamma bas för att samla och mobilisera vårt förstånd för sansad och varsam handling. Håll huvudet kallt för att undvika kaos i ryktesspridning men också förhastade ogenomtänkta beslut. Glöm inte att ta och visa hänsyn, tvätta händerna och studera fakta!

Rädsla är en viktig omedelbar och instinktiv jag-känsla som är livsnödvändig men som samtidigt också kan få oss att tappa både vi-perspektiv och verklighetskontakt. Rädsla är en impulsiv, stark aktiv känsla som dessutom raskt kan elda på alla våra irrationella tankar och ogenomtänkta beteenden.

Att lära sig hantera sina rädslor är något som vi bör börja med tidigt i livet för att sedan systematiskt underhålla och bearbeta dem genom hela vår levnadstid. Rädsla är en medfödd varningsmekanism och överlevnadsinstinkt. Om rädslan bemästrande förstås fungerar den som en för livet nödvändig och alarmerande varningssignal. Hysteriskt okontrollerad är rädslan en växande katastrof för såväl individ som mänsklighet.

För att hantera sin rädsla krävs såväl förnuft som tankekraft. Känslor är alltid överlägset vinnande och omedelbara. Rädsla har ingen tid för att resonera. Det är en impuls som är vitalt livsavgörande i vissa situationer och i åter andra kan samma impuls leda till mörka och ödesdigra konsekvenser. Förnuftiga tankar kräver tid för ett genomtänkt resonemang i sitt rätta sammanhang. Just därför är det så viktigt att förstå skillnaden i ojämställdhet mellan känsla och förnuft. Att inse och lära sig att samlat hantera den impulsiva och starka känslokraften. Det handlar om att ge känsla och förnuft samma förutsättningar att agera med sina båda och lika viktiga funktioner. Som alltid bör vi alla sträva efter en god balans i vår tillvaro.

Sök kunskap och lär Dig förstå och hantera Din egen rädsla.
Var uppriktig och helst med ett samlat lugn.
Dela det Du vet och behåll det Du tror.
Var en aktiv lyssnare och fråga för att lära.
Agera inte i ogenomtänkta och förhastade beslut.
Ge omsorgsfull tid till ett faktabaserat resonemang.
Håll ständig koll på den viktiga balansen mellan känsla och förnuft.
Aktivera Ditt konsekvenstänkande och visa varandra hänsyn.

Hurttruth_S
Comments

Håll huvudet kallt!

Swimmer2016B520
Koi tar det hela kallt och simmar lugnt och målinriktad vidare…


Det har hänt mig också. Är Du snabb på att dra Dina egna slutsatser? Kanske långt innan dess att det finns uppgifter och data som styrker Din eller andras uppfattning och tes. Vi är inte ensamma och det händer till och med våra mest skolade forskare.

Biokemist Frances Arnold är nobelpristagaren som fick be om ursäkt för sina uttalanden om den glutenfria kosten. En nobel gest i att publikt be om ursäkt för felaktiga slutsatser och brister i eget arbete. En ursäkt som hedrar och bringar oss alla en tankeställare för en mer sansad medvetenhet. Det är viktigt att vara källkritisk och att verkligen engagerat bry sig. Att inte dra förhastade slutsatser är lika avgörande viktigt som att upprepa experiment och att kontrollerande förvissa sig om att data och resultat är tillförlitliga.
I samma artikel som uppmärksammade denna händelse stod också att läsa; ”Snabba slutsatser har blivit ett växande problem säger andra forskare och höjer en varnande hand”.

Och inte enbart ett växande problem inom forskningen utan ett växande problem som genomsyrar hela vårt samhälle överlag. I ett ständigt allt större och intensivt pulserande informationsflöde gäller det att omsorgsfullt ta sig tid och inte panikartat rusa händelserna i förväg. Det krävs ett sansat lugn för att selektera, vara grundlig, vaksam och kritisk. Fråga hellre för egen och allas vår förståelse än att raskt dömande förkasta eller uttala ogenomtänkta konstateranden. Pass upp för tunnelseendet i ett rusande tempo. En suddig och otydlig kontur kan lätt förvränga perspektivet och ge en helt felaktig bild av verkligheten. Att kommunicera och sprida otydlig eller felaktig information resulterar i negativa konsekvenser för vår tillvaro och utveckling. Det påverkar också vårt förtroende för trovärdighet och tillit. Se till att grunda Dina ställningstaganden på fakta och försök att vara övertydlig i Din konversation.


Sänk tempot, tänk sansat igenom, helst ur fler perspektiv än Ditt egna och våga fråga!
Comments

Viljans kraft

Trapped@2x-100


Barbet var en specifik ras som blev utrotad av de så kallade professionella och kompetenta som skulle värna och bevara rasen. Det mest oroväckande är att lika länge som detta mångåriga och orättfärdiga handlande pågått lika länge har protesterna hörts och fakta funnits. Ingen hundorganisation har aktivt lyssnat än mindre sökt, studerat, förstått och förmedlat historien. Istället fortgår spridda lögner som enbart gynnar säljarnas växande marknad. Vem bryr sig om att söka fakta och stöd för att värna en rashund och dess arv?

Genom åren har intresserade uppfödare gett upp då de motarbetats. Gamla dött ut. Nya har tillkommit. Det stora flertalet avlar utan att egentligen förstå den komplexa bakgrunden till en föga känd ras. Alla dessa i dag mixade blandningar heter ju barbet i stamtavlan och är ju så söta och så charmiga, så vad är problemet? Ytterligare några väl insatta men enstaka få har oförtröttligt gjort sitt yttersta för att sprida sin hårt förvärvade kunskap. I sitt arbete om att värna och bevara en rastyp ur delar som trots allt finns kvar av en ursprunglig och specifik ras. Rasen som en gång danades under 1800-talets senare hälft i syfte att uppnå en balanserad karaktär i god funktion för att fördelaktigt assistera vid fågeljakt.

Hundens ursprung och viktiga funktion är i dagens hundvärld av allt mindre intresse. Här är det allt viktigare att förmedla massmedial attraktion och pluttiguttigull i efterfrågad vinst och beundran än vad det är att förmedla fakta kring hur vi bäst kan agera för att värna en specifik ras som snart går oss helt förlorad. Jag som naivt trodde att det var hunden som stod i fokus kunde inte haft mera fel. När till och med dem som beslutar, ger råd och anvisningar inte är insatt vetande eller uppriktiga då är det också stört omöjligt att värna om en rashund och ett ursprungligt arv.

Människan skapade en specifik ras och människan utrotade den, detta trots att kunskap och erfarenhet fanns att tillgå för att rädda den. Nästan ingen efterfrågar verifikation. Desto fler agerar. Ytterst få är dem som visar vilja till tid för utbildning och konstruktivt engagemang.

Misstag som gjorts gång på gång görs fortfarande om och detta trots att vi blir allt mer påminda och medvetna om hur alla våra dagliga handlingar också inverkar på det goda och onda kring oss. Hela mänskligheten tycks mig vackla allt mer i all avsaknad självinsikt. Vad behövs för att väcka oss till sans? Kommer vi någonsin att lära? Vill vi?

Jag ser styrkan och har stor respekt för de få men genuint starka medmänniskor som trots pådrivande och påverkande krafter envist vågar stå emot tryck och förtryck i alla dess vitt skilda former. Dem som talar för kunskap och utbildning. Dem som också agerar i tappra gärningar i hopp om att minska missbruket av vår jord, dess resurser och liv. Dem som visar på egen tankekraft och rådig handling. Dem som visar att också det lilla kan göra stor nytta. Alla kan och jag vill och gör det jag kan bäst. Att skrivande förmedla min erfarenhet och sprida det jag genom hundar och livet lär. Att ständigt upprepa och påminna varandra om vikten av eget ansvar och skyldighet kring det som vi säger och gör. Likväl som i allt det vi inte säger och inte heller gör.

Vad vill och gör Du?
Comments

Generös med delad fakta

CEG17_520
Elaine med två av sina flera barbeter, här flankerad av de två äldsta, till vänster Coccolina och till höger Guy-Guy.Jag lärde känna Elaine Fichter under 2012 då jag var i skriande behov av hjälp, stöd och råd från någon som var kunnig och logisk. Någon som kunde aktivt lyssna, förklara och lotsa mig genom alla mina många och olika frågeställningar.

Som nybliven barbetägare och utan tidigare erfarenhet av rasen behövs både råd och hjälpande vägledning. Stöter man dessutom på problem och konflikt är ett stöd än mer betydelsefull och viktig. Den hjälpande handen och stödet fann jag inte i Sverige där rasen var relativt ny men väl i Frankrike hos Elaine. Då Elaine är uppfödare av Kois far Clyde var det ett naturligt steg att ta, i mitt sökande efter hjälp och svar. Jag tog kontakt och den kontakten skulle visa sig vara en vinstlott då Elaine äger både kunskap och en gedigen samlad historisk källdokumentation. Elaine tog sig tid. Med stort tålamod i god kunskap kunde hon berätta och förklara men också dela med sig av såväl goda som dåliga erfarenheter som hon genom många år sparat och samlat på sig som intresserad av rasen och dess utveckling. Som lärare har hon dessutom fördelen av att såväl kunna ta fasta och basera sig på källförankrad kunskap som att pedagogiskt utbilda. Jag var och är mycket tacksam över att ha funnit god hjälp hos expertisen som ville ta sig tid med att låta mig bättre förstå min hund och ras.

Den ytterst komplexa bakgrunden till dagens barbet är tudelad, mångbottnad och svårförståelig. Än idag saknas viktiga delar i historien bakom rasen. Dessutom har olika versioner blandats samman i en mix som kryddats med allsköns myter. Jag har långt från förstått alla märkliga turer men har med åren fått en betydligt klarare helhetsbild av rasen och hur människor hanterat den under sin framväxt i en otydlig, korrupt och trasslig senare bakgrund. Elaine hjälpte mig att sortera bland alla utslängda lösryckta bitar men också att gallra bland dem för att sedan knyta samman dem i ett större och inte minst för att placera dem i sitt rätta sammanhang.

Under KoiPeace finns en engelskspråkig nyskriven artikel av Elaine där hon beskriver vikten av förankrad fakta i sin rätta kontext också för en krullgullig organiserad barbetvärld. Förklarande fakta kan minska utrymmet för vinstdrivna kortsiktiga lycksökare, myt och missförstånd i förödande misstag och istället bringa oss skolad sans och sorterad ordning till det som vi faktiskt vet. Fakta gör ingen nytta i hemliga stängda rum. Kunskap är till för att i öppenhet delas, förstås och användas. Tack Elaine!
Comments

Canipage

Teamwork
Ett canipage som i stundens arbete och glädje nått fullt samförstånd.


Ibland använder sig hundfolk av ordet ekipage när man pratar om den samspelande duon. Den mellan människa och hund.


Inte helt korrekt för ordet hör till och beskriver det som utgör samarbetet mellan människa och häst. Oavsett om människan sitter på hästens rygg eller på kusksätet i vagnen bakom så beskrivs samarbetet dem emellan som en enhet med det vackra ordet ekipage.

Med dagens alla hundar som av sina människor engagerar sig i allehanda olika aktiviteter så är det faktiskt märkligt att det inte utformats ett liknande ord eller term för det goda och fördelaktiga samspelet mellan människa och hund. Oftast använder vi och säger hund och dess förare men den beskrivningen anger två skilda objekt i dess olika funktion. Själva enheten som uppstår när vi tillsammans arbetar för ett gemensamt önskat resultat saknar sin mer precisa beskrivning. För det är ju just detta som vi jobbar upprepat och målinriktat ofta för att uppnå i den ömsesidiga kontakten och i förståelsen oss emellan. Ett alltid önskat och viktigt samarbete men där vi i hundvärlden saknar ett beskrivande ord. För all del vi lånar ordet ekipage då och då men ska vi inte drista oss till att bli mer specifika och dana oss vårt alldeles egna? En mer rättvisande och tydlig beskrivning i det fantastiska samspel vi har med våra hundar. Vad sägs om förslaget canipage?

Häst på latin benämns Equus caballus och hund som Canis lupus familiaris.
Comments

När kompassnålen saknas

Found_Koi_520
Detta är ett cirkeldiagram som schematiskt återger Kois bakgrund i olika raser. Serynoire och Lynx var omhändertagna gatuhundar som saknar känd härstamning. Det är viktigt att förstå att vid befruktning sker dosering efter slumpens urval och inte som i ovan efter väl uträknade ”tårtbitar”. I en valpkull kan det således komma att bli flera olika typer. I en valp syns mer av pudel som slagit rot. Den andra kanske får större dos av spansk vattenhund. En tredje får mer av barbet. I en fjärde och femte valp blandas mer av de många olika typer som fanns bakgrundens input hos tik och hanne. I en sjätte har Irländsk vattenspaniel tagit sitt uttryck. Hur slumpen doserat fördelningen förklarar varför syskon från en och samma kull kan se helt olika ut. Någon blir lik far andra mor en tredje mormors far och en fjärde farfars mor…saknas dessutom kunskap, vägledning och ett uttryckt mål så har åtminstone jag svårt att förstå hur hundvärlden kan säga sig sälja och omsorgsfullt värna en specifik och fransk sällsynt hundras?Barbetens rasklubbar världen över visar vilja i att skapa attraktion och intresse för att märkvärdigt uppmärksammas. Uppfödare vill skapa efterfrågan för att dyrt sälja in sin ras men är förvånansvärt ibland närmast mikroskopiskt lite intresserade av att grundligt studera, förstå och förmedla verifierad fakta kring den ras man säger sig känna, värna och älska.

Till uppfödares förtjusning står glatt tillmötesgående rasambassadörer på torg i publika montrar eller inför skribentens flinka fingrar där de i många attraktiva adjektiv skönmålar och visar upp sin ras. ”En mjuk vänlig, charmigt söt och en alldeles underbar hund. En sällsynt ras som är helt fantastisk på alla sätt och vis". Men då frågande intressenter vill ha specifika fakta så är det få som kan eller vill definiera hundrasen. I den med flera sinnen upplevda variationen så hävdas bestämt att alla inom rasen nu många olika typer är en och samma ras. En anrik sällan sedd och föga känd än mindre studerad hundras och där stamtavlan i tryckt skrift anger rasen som barbet.

Men säg mig hur kan vi värna en ras om vi är osäkra på dess historia och framväxt? Hur kan vi vara specifika och definiera rasen om vi inte känner och förstår dess ursprung, exteriör och funktion? Hur vågar vi ens avla på hundar om vi inte intresserar oss för att lära om rasen och dess numera tydliga skillnader som härrör från en brokig bakgrund i olika syfte och mål? Om vi inte med säkerhet känner gårdagens och dagens fakta hur kan vi då uttala oss om morgondagens mål och resultat?

KÄNSLA VERSUS FÖRNUFT
I barbetvärlden florerar det mycket av passionerade känslor och prompt bestämda antaganden. Här finns också fakta och oklarheter som både medvetet och omedvetet döljs. Det är anmärkningsvärt att en till början fransk försumlighet men som numera är en spridd och tilltagande skandal tillåts att okontrollerad växa. Den specifika ras som de involverade förespråkar, avlar, bedömer, marknadsför och säljer finns inte ens längre. Rasen idag består i en blandning av flera olika raser men också hundar av helt okänd härkomst. I oklar dosering finns också mer eller avsevärt mindre arvet från den ursprungliga rasen. Det stora flertalet av oss saknar faktisk kännedom om rasens uppriktiga bakgrund och tidslinje. Det finns inte ens en samlad dokumenterad djupstudie med tydliga referenser för allmän kännedom att tillgå. Rasen har en lång historik och den senare är krass och rörig då den vittnar om människans övermod men också om okunskap och vilseledande dumhet. Om ingen studerar och granskar källor med målet om att förmedla och sprida saklig objektiv information, då ges vi aldrig möjlighet att kunna göra medvetna och informerade val. Inte heller kan vi värna en rashund.

Girighet och arrogans har åter igen trumfat både fakta och sunt förnuft. En organiserad hundvärld som bortser eller helt blundar för fakta och dubiösa händelser och beslut är bortom förståndets sans och reson. Ett faktum som är förödande inte bara för en specifik hundras utan också för den organiserade hundvärlden då den kullkastar hela dess syfte och mål. Inte undra på att de levande tysta själarna inom denna världsomspännande organisation varken vill eller önskar att uttalat agera för att därigenom rikta strålkastarljuset på begångna och egna förödande fel.

GEMENSAMT ANSVAR
Inget varar för evigt – inte ens en spridd lögn. Vi kan inte skärma oss från verkligheten om vi önskar göra skillnad i dag för att gynna morgondagen. Jag har funderat en del kring om och hur den organiserade hundvärlden ska tackla denna långtgående och nu svårt toviga situation? Vad och vem kommer att klippas bort och hängas som syndabock i ett fall som detta? Alla vi som är delaktigt involverande i rasen bär ett ansvar. Vi utgör i olika grad och omfattning de aktiva beståndsdelarna genom brist på fakta i handling och icke-handling. En förgörande ignorans som resulterat i förskingring av en specifik hundras och skapandet av en diffus ny.

Världsmakten spände sina muskler och inledde 2020 med upprepad dumhet i överraskat dåd. Bråd död med skämmande smädelse i ömsesidiga kast mellan parterna i skräckinjagande hot som försätter ovanstående problematik till en helt annan nivå. I vårt omfattande stora handlar det om allt och allas - världens gemensamma förutsättningar
för liv och överlevnad. Likväl, i stort som smått, återfinns mönstret av samma elaka bakterie i ignorans och blixtrande känslors övermod med målsiktet inställt på snabb utdelning och vinst, makt och kontroll, ära och berömmelse. Emellan några makthungriga få förs en girig kortsiktig tävlan med impulsiva handlingar som kan resultera i helt oförutsägbara, okontrollerade aktioner med katastrofala följder för många, kanske alla.

VILJANS KRAFT
Vill vi rikta upp vår irrande färd behöver vi både skynda och hejda oss. Förmedla med upprepad tydlighet kompassnålens önskade riktning! Ibland behövs ett raskt tempo med effektiv handlingskraft andra gånger krävs att vi drar hårt i bromsen, saktar in, kanske helt stannar upp för inte fartblinda spåra ur. Vi behöver vägledning och fakta. Vi behöver bli införstådda med såväl bakgrund som förutsättningar. Vi behöver förståelse för detaljers inverkan på helheten. Höj och vidga perspektivet så vi kan uttrycka ett mål men också ange vad det är vi har att förhålla oss till. Får vi slagsida kan vi söka hjälp för att lära oss hur vi stuvar om och balanserar lasten så att färd och riktning gynnar önskat mål.

Önskar vi demokratiska och informerade val och handlingar är det en förutsättning att vi kan tillhandahålla beslutsunderlag med korrekt data för alla men också visa förmåga att uttryckt specificera vad det är vi har och vad vill uppnå.
Vill vi tjäna pengar på en myt eller värna en specifik hundras? Vad vill vi? Vilket mål och syfte har vi? Hur ska nå vårt önskade mål? Väljer vi att värna en ras görs det allra bäst genom delad uppriktig fakta för allas kännedom. Först i medvetenhet kan vi aktivt påverka och göra genomtänkta val och urval. Med delad kunskap minskar vi också risken för att falla överraskat hårt och farligt djupt i girighetens luriga fallgropar.

Dumhet existerar och går ännu inte att bota men okunskap kan med bildning skolas och kunskap kan ges näring för att kraftfullt spridas och växa.

VAD VILL DU?Comments

Från det ena till det andra

blank2020-100


Ett decennium av gott och ont knyts summerande ihop och läggs till vårt arkiv av gångna händelser i vår omfattande och samlade historia.

Ett nytt oskrivet årtionde öppnar snart sin dörr och vi vandrar vidare på vår givna tidsaxel. Något lite extra speciellt blir det allt med året som vi snart skriver. Siffrorna som utgör årtalet visas nämligen i dubblett vilket inträffar en gång under vardera århundrade. Kanske kommer året för raritetens skull med dubbla krafter som förlänger våra steg och förbättrar våra gärningar framöver? Ett blankt blad kan inbjuda till nya minnesvärda storverk. Men pass upp, det kan lätt bli fel och istället skapas plats för upprepning av redan gjorda misstag som vi allra helst vill gömma och glömma. 365 dagar ger utrymme för såväl möjlighet som utmaning. Oavsett resultat har vi valmöjlighet att lära och förbättra om vi tar oss tid i tiden. Att med uppriktig återblick reflektera och summera för att därefter i vunnen lärdom agera.

Med min ständiga förhoppning om uppriktig samlad sans i tolerans. Ett innehållsrikt tack till 2019 och 10-talet. Var hälsad 20-talet i 2020! Jag med min medryckande hundtrio hälsar ett gott slut och ett särdeles
GOTT NYTT ÅR!


NeoMahlerdec19
Nyansrik är den vida skalan mellan svart och vitt. På min och denna decenniets sista bild tronar barbet Neo Mahler med sin ständigt arbetande nos. Nosen som har en central placering och roll i syfte att vägledande peka ut riktning för önskat mål.
Comments

Jul, jul strålande jul

Tlykta-100

Hoppas tomten snart kommer och bär med sig inte bara en tomtelykta utan massor av upplysande ljus för bred spridning som kan skingra vårt dunkla kunskapsmörker. Det finns så mycket att upptäcka, undersöka, lära och försöka förstå. Måhända insiktsfullt, så här i de hemligt inslagna överraskningarnas tid.

En lysande God Jul!
Comments

Skratta eller gråta?

Knottobe_alt-100


Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta? Detta då SKK gör sitt offentliga uttalande om vad just dem tycker om pudelblandningar. Svaret som SKK förmedlar är mot ljuset av hur de hanterat rasen barbet både självbedrägligt och löjeväckande.

Det diskuteras valpköp, research, allergi och pudelblandningar i tv4-programmet Malou efter tio. SKK var inte inbjuden men vill delta i diskussionen och förmedlar svar på sin hemsida. Ett litet utdrag ur det svaret följer här;
"I programmet tog man också upp de höga kostnader som är förknippade med pudelblandningar, vilket enbart beror på att efterfrågan är större än tillgången. Pudelblandningarna kostar ofta mångdubbelt mot en SKK-registrerad rashund, trots att de flesta inte har kostat något extra i form av provmeriter, veterinärundersökningar och tester för hälsoprogram med mera. De höga valppriserna lockar också hundsmugglare och oseriösa uppfödare som vill tjäna snabba pengar, vilket ökar risken för att bli lurad.
Om man vill göra det enkelt för sig behöver man alltså inte gå över ån efter vatten och pudelblandningar tycker vi inte tillför något på hundmarknaden. En hundras som uppfyller ens önskemål och en seriös uppfödare hittar man enklast inom Svenska Kennelklubben. Gör ett tryggt hundköp och köp en svenskuppfödd hund från en av SKKs duktiga hunduppfödare!"

Överraskande och trots research är den blandade kompotten av hela min upplevelse och erfarenhet vid köp av rashund inom SKK organisationen. Den organiserade hundvärlden skryter om sina strikta kontroller och kunniga uppfödare av rashundar. Men hur tillförlitliga är kontrollerna och hur kunniga är egentligen våra vägledare - raskklubbar, domare och uppfödare inom SKK?

För dryga sju år sedan inhandlade jag just en pudelblandning, men dock en så kallad rashund under namnet barbet. Jag kan inte annat än med emfas bedrövas. Barbet som marknadsförs och säljs under SKKs rasansvar som en fransk, arbetande, anrik och sällsynt rashund. I själva verket är dagens resultat ett micmac av många raser. Varav en är barbet moderne. En ur pudel helt nybildad ras som är nästan jämngammal med labradoodlen. Dessutom saknas en uppriktig historik och innehållsdeklaration samt ett välformulerat gemensamt avelsmål som uttrycker vilken av alla dessa blandade och olika raser som man genom sin avel avser sig att vilja uppnå och för vilket syfte?

Jag har inget som helst emot blandningar, så länge man är UPPRIKTIG i svar och beslut som återger den sanna bakgrunden för den hund som saluförs. Det jag starkt opponerar mig emot är när organisationen vilseleder genom att inte tillhandahålla hela den komplexa bilden bakom två helt olika men begränsat små raser (den ursprungliga griffontypen och den nybildade pudelvarianten) under samma namn och rasstandard. Dessa två raser är numera korsade. Ytterligare raser är också inblandade i denna superblandning som i dag står till marknadens förfogande under rasnamnet barbet. Värderingsberikat subjektivt dravel hjälper knappast i arbetet om att kartlägga en trasslig historik. Inte heller duger det som förklaring till hugade valpköpare och övriga intressenter.

Som sedan tidigare ägare till en pudelblandning och på jakt efter en mer stabiliserad hundras. Åtminstone jag valde en rashund just därför att jag vill säkerställa hundens ursprung och bakgrund. Jag ville vara förberedd men också för att lära känna och veta mer om min hund. Då jag senare upptäckte att såväl kontroller som granskning fallerar inom organisationen så kan jag inte annat än uttrycka min numera trötta besvikelse. I händelserik efterhand skulle jag upptäcka att jag köpt ytterligare en av numera många pudelblandningar. En rashund med en sällsynt märklig bakgrund som senare skulle visa sig vittna om många raser och skilda viljor och avelsmål bland uppfödare inom flera länders kennelklubbar.

Ja, jösses vilken ogripbar och svårförståelig röra! Vetskap ske lov, för att det finns människor med tålamod som är målmedvetna och intresserade som med samlad data och lång erfarenhet kan bringa in historik för en bättre förståelse. Elva års svensk medvetenhet med fötterna på ”denna sidan om ån” borde tagit oss längre och kunde med hjälp av lyhörd ödmjukhet och fakta bättre upplyst för att vägleda såväl hund som människa. Var finns data som styrker det som sägs och utlovas? Vi behöver kunskap och utbildning. I synnerhet dessa tvåbenta som styrande håller i kopplet för att leda sina hundar på vägen framåt.


Googla labradoodle (34 000 000 träffar då jag googlade ) och titta på bilderna, googla därefter barbet (5 020 000 träffar) och studera också de bilderna…jag lovar, du kommer onekligen att upptäcka likheter då de båda har rasen pudel gemensamt. Googlar jag sedan på den äldsta, Vieux Barbet, den från pudel skilda men ursprungligt specifika hundrasen som fick sin första rasstandard nedtecknad år 1886, då får jag endast 245 000 träffar.
Comments

Håll dialogen levande

SYWNK_520

Om informationen som ges inte är korrekt och tillförlitligt förankrad då blir informationen helt värdelös.

Det krävs kurage och uppfinningsrikedom att våga stå upp för sig själv och sin utsatthet. Nytänkande och kurage visar den hundägare som blev grundligt lurad. Hundägaren som vill förstå, lära och som vågar ställa frågor. Hundägaren som nu dokumenterat sin erfarenhet i en film om två delar. En dokumentär som visar oss en vidrig handel med smuggelhundar. Programmen visades nyligen på svt 1 under temat dokument inifrån och heter - ”Älskade smuggelhund”. Inte bara vågar valpköparen ställa frågor utan törs sig också på att visa sin egen och med det också den stora sårbarhet som vilar hos oss människor när vi blint och i god tro förlitar oss till det som sägs.

De flesta av oss handlar med gott uppsåt och hoppas således också att omgivningen är lika ärlig som god. Tyvärr ett önsketänkande. Det finns rötägg och de är vitt spridda inom alla kategorier och områden. Vissa rötägg är väl införstådda med sin verksamhet och vinstgivande bluff emedan åter andra i sin tur är satta att agera som vinstdrivna idioter just därför att ingen mäktar med att fånga upp dem och ställa dem till svars. Programmen om smuggelhundar visar med tydlighet just på vikten av att vara en besvärlig och frågvis valpköpare. Programmet visar också varför inte ens den godaste och väl belevade människan är tillförlitlig om densamme också saknar kunskap och data för att kunna verifiera det som sägs och utlovas.

Diskussioner kring tillförlitlig information och verifikation är ett ämne som tål att repeteras och dialogen bör ständigt hållas flytande och aktuell. Ställ frågor och krav! Stålsätt Dig för att inte luras av arrangerade sköna bilder, smicker, bedjande valpögon och sockersöta meningar. Be om att få hela spektrat serverat i sitt rätta sammanhang. Förhåll Dig alltid kritisk. Läs på och lär Dig att formulera argument utifrån svaren Du får, för att på så sätt göra livet surt för lurendrejare deras bedrägliga verksamhet. Om ingen köper smuggelhundar finns det heller inga pengar för de hänsynslösa smugglarna och marknaden kan ebba ut för att självdö. Det stora problemet är som alltid att klura ut vem som är trovärdig och vad som är sant eller falskt. Var uppmärksam, frågvis och kräv verifikation!

Ber säljaren Dig att dra åt fanders med dina frågor då är det bara att vara tacksam för att istället söka vidare efter en seriös uppfödare och säljare som är mån om både valpen som att svara på Dina frågor om den.

Med delad, väl förankrad och informativ upplysning så kan vi lära oss av varandras uppriktiga erfarenhet för att tillsammans bli bättre på att tackla lögn och bedräglig handling.
Comments

Rätt eller fel?

KoiNeouppv_520

I den hialösa och omdömeslösa barbet-världen är sanningen tydligen ointressant. Här florerar det lustigt och vida spritt allt om vad vi tycker och tror oss veta. Mer sällan syns väl studerade uppgifter med källhänvisning publicerade i mediaetern. Om ingen sakligt informerar, granskar eller ifrågasätter kan alla fortsätta med att köra sin egen version om vad som är rätt och fel.


Jag har i nu många år tålmodigt och stadigt stabilt stått upp och talat utifrån min situation, men för fakta, rättvisa, uppriktighet och tolerans. Jag har visat på fel och uppenbara brister. I retur har jag antingen blivit bespottad av förargade röster eller blankt ignorerad. Även av dem som har ansvar med makt att förändra och som samtidigt har en skyldighet i att förmedla tillförlitlig information. En organiserad hundvärld som propagerar för kunskap och utbildning men som samtidigt själva sprider desinformation och förnekar fakta? I den organiserade hundvärlden klappas det publikt och högljutt uppmuntrande på axeln där dessa allt som oftast berömmer varandras bedrifter inom organisationen. Hade jag varit i deras sits hade jag gruvligt skämts och lagt band på min egenkära självbild för att inta en mer ödmjuk och lyhörd position. Inte minst hade jag agerat för att söka fakta, lära och förstå. Därefter slagit om kursen genom att verka för att ställa till rätta. Det är väl så ett samhälle bör fungera? Att vi tar lärdom av den kunskap som redan finns och det nya som kommer oss till del. Kunskap som också hela tiden växer och förändras. Fakta som vi fördelaktigt kan ta hänsyn till vartefter den kommer till vår kännedom.

Är det inte dags att tona ner polariseringen på individers tycke och smak och istället gemensamt ställa oss starka för att motarbeta lögn och sanslösa egotrippar genom att använda och sprida väl förankrad kunskap som sällan ses eller ges samma massmediala utrymme som den kapitalstarka och riktade reklamen. Hundvärlden behöver, liksom samhället i stort, lägga mer tid på att granska, analysera och sprida fakta för allmän kännedom och ökad medvetenhet. Att upprepat och förståeligt klargöra kunskap kring det vi kan och vet för att stödja och hjälpa istället för att skada och stjälpa. Ett grundläggande ansvar vilar hos alla och envar och allra tyngst hos dem som tar avgörande beslut. Låt oss se mer av grundligt bearbetad handling och mindre av värdeladdat subjektivt struntprat.

Det krävs inte samsyn i varje enskild fråga. Vad vi behöver är först och främst uppriktighet, kunskap och utbildning. Vi behöver arbeta för en god kunskapsförankring innan vi agerar. Det krävs elasticitet med förmåga att anpassa sig till såväl gammal som ny fakta. Sist men inte minst - att vi på samma öppna och tillgängliga kunskapsbas kan samlas kring riktning i arbete för ett klarlagt gemensamt mål. Glöm för all del inte att vägarna till ett mål är flera och kan se olika ut.

SLÅ HÅL PÅ LÖGNEN!
Comments

M.DAVIDSON

Barbetmfl_MD520
Barbet105MD_72
Davidsons teckning här ovan av rasen barbet ersattes tidigt 2017 med en helt annan bild. En leende hundkarikatyr som idag återfinns på omslaget till rasens senast publicerade standard.


Om jag hade haft möjlighet så hade jag inte tvekat. Jag hade med stor nyfikenhet styrt kosan mot Sollentuna för att med gott om tid besöka SKK och deras välfyllda museum. Allra helst just nu, oktober 2019, då det enligt SKKs hemsida öppnar en temporär specialutställning där museet visar ett urval av systrarna Davidsons många teckningar av rashundar.

De idag framlidna tvillingsystrarna Davidson, Marion och Margaret, har produktivt illustrerat och fotograferat mycket och många för olika syften. På uppdrag från Nordisk Kennel Union tecknade systrarna bilder av flertalet erkända rashundar och en del av dessa teckningar pryder eller har prytt flera av SKKs publicerade rasstandarder. Tillsammans tecknade systrarna i detta uppdrag runt 2000 bilder under en femårs-period. Med många hundraser och flera teckningar av samma ras så finns det uppenbarligen ett omfattande bildarkiv. Bildurvalet för denna utställning kan således inte ha varit en lätt uppgift. Det är illustrationer som tål att studeras närmare då de begåvade systrarna tecknade talangfullt och verklighetstroget med stor känsla för detaljer. Ett intressant stycke historia. Är du intresserad? Ta då det sällsynta tillfället och möjligheten väl i akt för att beskåda delar av denna gedigna konstskatt. Själv hoppas jag att bilderna en dag kan komma samlas i en beständig och långlivad bok för allas vår möjlighet att djupdyka bland illustrerade rashundar som tecknats i blyerts och där båda systrarna signerade med en och samma signatur;
M.DAVIDSON.


M.D_Kokaburra
Som verksamma i Australien intresserade sig systrarna också för naturens vildvuxna flora och fauna som de återger i vackra akvareller. De var dessutom flitiga fotografer som knäppte många bilder med objektivet riktat mot Sydneys aktiva och flytande hamnliv. Bilden ovan är en skärmdump från internet som visar två av systrarnas mångtaliga akvareller.
Comments

Hur väl känner Du Din rashund?

bb_quadro-100

Att känna bakgrunden till hunden vi har i vår ägo kan hjälpa oss att bättre förstå vår egen hund, dess utseende och beteende. Vad vet Du om hundrasen barbet med dess komplexa och tudelat skilda historik?

I nu sju års enträget sökande efter svårfunnen fakta vet jag idag en hel del men har trots det massor av frågor som ännu söker svar. Vad vet Du om just Din barbet? Visste Du att rasen barbet idag är en nybildad mix mellan två helt olika raser? Nämligen mellan den ursprungliga fågelhunden vieux barbet och den långt senare men från pudel nybildade rasen barbet moderne. Ett avgörande och viktigt faktum som är det mest grundläggande att känna till om man är intresserad och involverad i hundrasen barbet och som dessutom låter oss att bättre förstå den vida variation som idag kan ses inom rasen.
bb_words19-100

Allt passar inte in på alla. Men alla kan finna något
som passande beskriver just precist!

Comments

En organiserad lögn

Elefantsnack_520


Det fascinerar att se och än mer att med insikt förstå hur lätt vi människor påverkas att tänka och göra. Att helt sonika följa ledet av massan i det som sägs och påstås.

Det må vara rätt eller fel – vi gör oftast det som vi blivit tillsagda att säga och göra utan att ens reflektera över bakgrund och sanningshalt. Kanske på grund av tidsbrist eller omaket att skilja ut sig från mängden men kanske allra mest på grund av okunskap och ren bekvämlighet då det är enklare att bara nickande följa flödet än att gå i svaromål. Desto svårare är det att med argument och frågor ställa sig på tvären med fakta och ett gediget tankearbete i bakfickan. Ett arbete som är marigt motigt och mäkta tidskrävande men samtidigt belönande lärorikt för den som med omsorg vågar ta sig an en utmaning i hopp om att skapa förändring till uppriktigare upplysning för bredare förståelse i en trasslig tillvaro. Kanske med det också bidra till ett arbete för en framtida och långsiktig hållbar utveckling för en specifik hundras. Makligt begrundande och noga genomtänkt.

FAKTABRIST FÖRGÖR
Hur kan världens rasklubbar för barbet, också den svenska, ihärdigt blunda inför en lögnaktig skandal? Den anrika rashunden som de säger sig värna skuffas åt sidan. I sin vetskap om en stor historisk kunskapslucka i en förödande faktabrist så propageras det ändå glatt och stolt för en helt annan och nybildad ras som avlas, marknadsförs, ställs och säljs under samma namn och historik som en sällan sedd, utrotningshotad ras som fick sin rasstandard i slutet på 1800-talet. Kan det ens bli mer medvetet vilseledande än så här?

Det är inte bara mycket besynnerligt utan också allvarligt. Allra mest bekymmersamt är det för den ursprungliga rasen. Några få medvetna som under lång tid i stort tålamod försökt och ännu enträget försöker förmedla och dela fakta för att värna återstoden av rasen som idag på nåder och fåtaligt finns kvar. Dessa få men värnande röster motarbetas eller ignoreras fullt ut. Att allt detta sker under just dem som själva utsett sig till kontrollfunktion och som idag beslutar om våra rashundar och dess framtid känns motbjudande ironiskt. En organisation som samtidigt säger sig värna hundens ursprung, funktion och hälsa. Att tillåta en bluff ta form och trots mycken, lång och upprepad erinran, i blindo låta den fortgå bättrar åtminstone inte på min tillit och mitt förtroende för organisationens arbete. Tvärsom. År efter år i förnekelse kullkastar hela dess rangliga hus som vurmar storskaligt för tycke och smak men som mer sansat och fördelaktigt borde grundats på en gedigen bas och ett mer stabilt fundament såsom verifierbara fakta. Hur tänkte och hur tänker Ni? Vad ämnar Ni göra?

UPPLYSNING FÖRKLARAR
Jag hade önskat upplysning som informerat mig innan dess att jag i egen erfarenhet oanat och överraskande upptäckte en ofullständig trasslig bakgrund och att jag köpt en mix av olika raser som inte motsvarar beskrivningen av den anrika specifika balanserade medelstora franska fågelhund som jag studerat och trodde mig införskaffat. Han är speciell, en frisk och skön men osäker och lurvig provokatör som har vuxit sig starkt stor och som jag knappt mäktar med att hålla. Jag, som var den som sökte information och som intresserad läste in mig på en rashund just därför att jag vill lära och därmed vara förberedd för att inte hamna i denna prekära situation. Mina egna misstag har skolat mig väl. Så vid mitt tredje försök och hundköp kunde jag ta god hänsyn med min förvärvade insikt i den senare kompotten av flera olika raser men också alla varierande kunskapsnivåer i skilda arbetsmål för att därmed införstådd söka uppfödare som i öppenhet med fakta och erfarenhet strävar efter samma kvaliteter som jag efterfrågar. Till organisationen ställer jag frågan; Hur har Era misstag skolat Er?

Jag tycker om och vårdar mina tre hundar med lika intresse och i samma omsorg. Min hundtrio har rasen pudel gemensamt varav en av dem är avlad i stor medvetenhet om en tudelad bakgrund och med målet om att åter söka närma sig och värna en specifik ras, dess ursprung och funktion. Mina tre hundar är olika till storlek, utseende och karaktär. Tre goda vänner som kom att lära och fortfarande lär mig mycket om både hundar och människor. Av en hundorganisation med lång och samlad erfarenhet förväntade jag mig mer. Inte minst i att få uppriktig information för att i nästa steg göra det som också organisationen och de flesta av oss önskar; väl genomtänkta och medvetna handlingar.

Slutligen till såväl rasklubb som till dess överordnade Kennelklubb.
Det är på tok för sent men likväl dags att granskande kontrollera bakgrund och fakta för att framledes AGERA ANSVARSFULLT OCH RÄTTVIST MEN OCKSÅ TILLHANDAHÅLLA UPPRIKTIGA, FAKTABASERADE SVAR!

Ibland kan det vara bättre att låta marknaden vänta för att först och främst studera och lära och därmed bli väl införstådd och medveten så att vi i kunskap kan förklara och specificera vad det är marknaden förespråkar, avlar och saluför.

JS_Thelma_520
Comments

Människor har ansvar!

Koikontakt_Wcut520


Vad är det som driver människor att sätta sig över naturens makliga logik, förvärvad kunskap och till och med över varandra? Varför ska det hela tiden raljeras visuellt och högljutt, lockande sensationellt och vidlyftig publikt? Vitt och brett, kors och tvärs med egna, oftast knasiga överdrivna påhitt och där allt mindre syns av en sund och viktig grundläggande baskunskap för allas vår upplysning till våra hundars stöd?

Människans värld är i spinn och allt mer destruktivt på glid. Lagom och kvalitativt med utrymme för eftertanke är nuförtiden utbytt mot sanslöst mycket under en allt större påtryckande stress i ett massivt mediaflöde. Det är inte konstigt att hundraser drastiskt förändras under bara några årtionden efter människans tro, tycke och smak. Mindre hänsyn tas till en redan fantastisk och ursprunglig uppenbarelse med en sund funktion. Vi borde arbeta för ett sansat stabilt förhållningssätt till natur och djur. I dess extraordinära och för oss också fördelaktigt kompletterande egenskaper men där vi människor enväldigt värderar och dikterar villkoren för deras liv och framtid.

Läste härförleden en artikel där pålästa med nya rön kommit fram till att människan inte bara förändrat hunden exteriört utan nu syns det också förändringar i dess hjärna. Ja, om vi hade tagit oss tid till att aktivt lyssna så säger till och med naturens och årtusendes erfarenhet i dess nu väl skolade logik; att det vi inte längre använder krymper och tillbakabildas. Vi förmänskligar också våra husdjur efter det vi själva tror och tycker är rätt. Det gäller också våra hundar som vi efter eget huvud klär i både designade kläder och färgglada hattar. Inte för att hundarna kräver det utan för att tillfredsställa våra egna antaganden om hunden. Hunden som jag faktiskt helt förvissad om och dessutom högt uppskattar just därför att de fortfarande vill samspela och kan agera efter eget hundhuvud.

Undrar vad Koi skulle tänka om jag klädde honom i knickers av skotsk rutig tweed, en hatt från Stetson och solglasögon från Dior med en dust av väldoftande och dyr skäggolja namnad Zlatan droppad i hans mustasch?

”För i helvete, matte Eva! Nu har Du då totalt gått överstyr! Jag är inte intresserad av Dina idiotiska påhitt. Jag har långt viktigare saker att på rådiga fyra starka ben med min nos och käft ta itu med för att söka, finna, hämta och leverera. I motsats till Dig har jag ännu en fungerande överlevnadshjärna!”….detta svarade mig en mäkta irriterad på oklanderlig svenska, numera en vokabulär och talande Barbet Koi.


Det största hotet för våra hundar och dess enastående egenskaper är människan! Människan, som dessutom påstår sig vara dess bästa vän! Pfffft!!! Jag skäms och håller på Koi, med hans excellenta och jordnära uppfattning i hans rappa, logiska, högst bestämda genmäle. Visa respekt och ta hänsyn! Låt våra hundar få vara det som dem kan allra bäst. Att få vara just HUND!
Comments